مفتاح حل Genius Tools 1/2 Dr. 16.0mm tawred analytics

مفتاح حل Genius Tools 1/2 Dr. 16.0mm

مفتاح حل Genius Tools 1/2 Dr. 16.0mm

قم بالمشاركة:
USA بلد المنشأ

Genius Tools 1/2" Dr. 16.0mm T-Handle Spark Plug Socket, 380mmL - 4238016T

SKU:4238016T
With a complete selection of specialty automotive tools, there is no task Genius Tools cannot handle. From tightening belts to oil filter changes, there is a right tool for the job.

Item No. Size
mm(inch)
Length
mm
Weight
G
PCS  G.W. 
kgs.
CUFT  Code 
@
 
4238016T 16(5/8) 380 420 30 13.5 1.13 001600

 

4238021T 20.6(5/8) 380 490 30 16.0 1.13 001600

 

4253016T 16(5/8) 530 533 15 9.0 0.46 001800

 

4253021T 20.6(13/16) 530 600 15 10.0 0.46 001800